Лого - Топлофикация Сливен

За нас

Строителството на Топлоелектрическата Централа в гр. Сливен е започнало на 28 Май 1966г. В началото на месец Юни 1969 година започват първите единични изпитания на спомагателните съоръжения.

Официалното откриване на централата се е състояло на 28 Август същата година.

Държавната комисия по приемане на централата завършва своята работа със Заповед №42 от 27 Януари 1970г.

Първи енергиен котел е въведен в експлоатация през 1969, а втори - през 1970г. Промяната на горивната база от ЦОФ - Твърдица към кафяви въглища от мина "Черно море" налага реконструкция на втори котел през 1975г. и на първи през 1978г.

Пара за промишлеността е подадена през 1975г., а след въвеждането на бойлерна уредба през 1977г. започва топлоснабдяването с гореща вода. Централното отопление за битови нужди започва на 22.03.1979г. с 19бр. абонатни станции (АС) и инсталирана мощност 12,71 MWh. Към края на 1999г. броят на топлофицираните жилища е над 15200 от 395 АС, с обща инсталирана мощност 243,46MWh.

Дължината на топлопреносните мрежи в промишлена зона е 9315м, а в градска зона - 50997м. В периода 1996-1999г. са подменени 454м топлопреносна мрежа от пенобетон с предварително изолирани тръби.

За нуждите на населението и промишлеността е пуснат в експлоатация през 1984г. водогреен котел КВГМ 100, а през 1993г. втори водогреен котел ВК100, който през 1997г. е реконструиран за работа с природен газ и е компютъризиран.

През 1977г. са въведени в експлоатация три броя, а през 1986 още един брой парни мазутни котли КМ12, които са газифицирани през 1998г. През 1999г. са монтирани утилизатори за използване топлоенергията на изходящите газове.

Работниците и служителите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД са около 230 човека. Организиран е собствен превоз на работните смени, както и медицинско обслужване.


Информация с предвидените мерки за защита при аварии съгласно чл.166 д от ЗООС З [ Размер на файла: 689.25kB ]

“Топлофикация Сливен“ ЕАД и възможностите за използване на RDF гориво [ Размер на файла: 20.41kB ]